Contacts
Effective Investments
Effective Investments

St. Zhilyanskaya, 97-z, Kyiv, 01135, Ukraine

+380 44 596 01 03

office@efi.ua

PR Department

pr@efi.ua

Zhitomir Cardboard Factory
Zhitomir Cardboard Factory

Stanyshevskaya pl., 7, Zhytomyr, 10019, Ukraine

+380 412 34 35 61

ztkk@zt.ukrtel.net

Ukraine Energy
Ukraine Energy

St. Olesya Honchara, 65, Kyiv, 01054, Ukraine

+380 44 224 81 33

info@uanergy.com

Beehive
Beehive

St. Olesya Honchara, 65, Kyiv, 01054, Ukraine

+380 44 224 81 33

info@beehive.net.ua

Forest Technology
Forest Technology

St. Luhova, 2, p. Ukrainka, Malynsky district, Zhytomyr region 11633, Ukraine

+38 044 224 81 34

info@forestech.com.ua

Efi Agro
Efi Agro

St. Zhilyanskaya, 97-z, Kyiv, 01135, Ukraine

+380 44 596 01 03

efieggs@efi.ua

Медична Зірка
Медична Зірка

St. Olesya Honchara, 65, Kyiv, 01054, Ukraine

0 800 330 553

info@medzirka.com.ua

DOC.UA
DOC.UA

St. Zhilyanskaya, 97-z, Kyiv, 01135, Ukraine

+380 44 596 01 03

office@efi.ua

Feednova
Feednova

St. Zhilyanskaya, 97-z, Kyiv, 01135, Ukraine

+380 44 224 81 34

info@feednova.com.ua

SEM Ecopack
SEM Ecopack

St. Yaroslava Mudryho, 32, Tomakovka township, Dnipropetrovsk region, 53500

+380 50 313 24 48

+380 95 276 70 82

sales@semecopack.com

Blue Ocean Solutions
Blue Ocean Solutions

St. Olesya Honchara, 65, Kyiv, 01054, Ukraine

+380 67 631 35 13

info@bos.com.ua

Contact Form

If you have any questions, we will be happy to answer them